รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 21 10 52 57 40 7 16 15 43 77 - - - - 9 8 355
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 12 - - 6 4 - - - - 2 - - - - - 24 48
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 11 10 13 33 78 - - 2 3 4 - - 11 - - - 165
รพ.ค่ายอดิศร 4 5 19 25 26 33 42 - 1 47 - - - - - 5 207
รพ.ค่ายสุรสีห์ 17 5 49 43 53 7 8 5 11 103 - - - - 5 15 321
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 1,684 2 56 84 76 27 6 - - 13 - - - - - 8 1,956
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 31 22 127 119 55 9 35 6 - 10 - - - - - 4 418
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 164 6 29 33 67 28 3 4 - 56 24 - - - 38 6 458
รพ.อานันทมหิดล 204 82 18 28 49 14 3 11 1 60 - - - - - 29 499
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 8 4 38 37 46 36 11 4 5 45 - - - - 17 2 253
รพ.รร.6 1,122 4 54 629 386 491 273 596 633 1,213 12 44 60 654 476 - 6,647
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 3,278 150 455 1,094 880 652 397 643 697 1,630 36 44 71 654 545 101 11,327