รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 60 40 8 112 43 110 373
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 7 12 10 - 4 36 69
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 40 38 29 - 41 66 214
รพ.ค่ายอดิศร 2 14 41 - 34 24 115
รพ.ค่ายสุรสีห์ 21 26 25 - 36 64 172
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 25 57 40 - 38 120 280
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 15 19 17 - 11 23 85
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 77 65 19 42 95 165 463
รพ.อานันทมหิดล 83 84 31 - 138 59 395
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 34 39 21 - 33 52 179
รพ.รร.6 401 245 126 12 367 1,549 2,700
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 765 639 367 166 840 2,268 5,045