รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 61 47 6 98 53 91 356
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 4 13 6 - 8 42 73
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 19 27 21 - 29 55 151
รพ.ค่ายอดิศร 23 40 37 - 23 16 139
รพ.ค่ายสุรสีห์ 8 26 28 2 40 39 143
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 35 47 47 - 48 74 251
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 10 15 21 - 15 32 93
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 75 46 43 63 87 157 471
รพ.อานันทมหิดล 36 36 40 5 75 126 318
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 24 25 21 - 24 30 124
รพ.รร.6 375 207 111 20 391 1,607 2,711
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 670 529 381 188 793 2,269 4,830