รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 37 16 80 65 52 13 14 9 62 89 - - 2 - 8 19 466
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 19 - - 26 8 - 13 1 - 16 - - - - - 4 87
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 23 13 8 15 74 - - - 1 8 - - - - 1 8 151
รพ.ค่ายอดิศร 1 10 9 6 34 18 9 - 1 43 - - - - - 8 139
รพ.ค่ายสุรสีห์ 12 12 13 20 43 3 2 2 16 50 - - - - 1 8 182
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 11 3 41 73 82 23 22 - 6 35 - - - - - 11 307
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 15 92 87 28 2 33 7 - 10 - - - - - 2 297
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 106 7 38 46 92 49 4 7 2 40 15 - - - 70 6 482
รพ.อานันทมหิดล 186 78 21 42 53 17 5 11 - 57 2 1 - - - 38 511
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 11 2 33 33 21 24 11 2 4 44 - - - - 25 - 210
รพ.รร.6 1,491 7 36 617 413 489 253 371 701 1,259 55 35 66 896 349 - 7,038
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,918 163 371 1,030 900 638 366 410 793 1,651 72 36 68 896 454 104 9,870