รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 58 38 16 53 34 114 313
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - 20 12 - 14 65 111
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 49 46 49 27 52 85 308
รพ.ค่ายอดิศร 8 105 50 48 39 4 254
รพ.ค่ายสุรสีห์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 41 88 123 - 40 77 369
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 33 27 - 12 46 139
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 109 80 65 160 94 176 684
รพ.อานันทมหิดล 43 79 93 15 119 167 516
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 31 32 66 - 42 20 191
รพ.รร.6 299 177 156 31 272 1,481 2,416
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 659 698 657 334 718 2,235 5,301