รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 21 5 93 94 37 8 12 23 53 95 - - - - 14 4 459
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - - - - - - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 19 20 40 29 119 - - - 1 9 - - - - 1 18 256
รพ.ค่ายอดิศร - - 19 26 23 15 39 - - 38 - - - - - 3 163
รพ.ค่ายสุรสีห์ 14 19 74 47 89 1 8 1 55 116 - - - - 2 12 438
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 38 - 52 68 101 26 2 - 7 13 - - - - - 5 312
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 18 147 141 49 6 57 6 - 26 - - - - - 4 475
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 894 6 66 69 102 42 13 4 2 101 24 - - 1 37 10 1,371
รพ.อานันทมหิดล 190 108 35 65 123 27 5 7 2 87 - - - - - 63 712
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 8 9 26 41 51 73 16 6 3 123 - - - - 27 4 387
รพ.รร.6 692 13 285 914 95 1,132 359 386 676 1,375 35 30 76 487 672 6 7,233
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,897 198 837 1,494 789 1,330 511 433 799 1,983 59 30 76 488 753 129 11,806