รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 91 25 8 75 72 196 467
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 25 42 32 8 42 94 243
รพ.ค่ายอดิศร 27 79 27 - 36 15 184
รพ.ค่ายสุรสีห์ 50 65 52 - 126 160 453
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 44 57 76 - 10 192 379
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 41 52 50 - 37 80 260
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 166 163 66 113 107 148 763
รพ.อานันทมหิดล 46 88 91 3 99 227 554
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 30 44 36 - 30 31 171
รพ.รร.6 353 194 96 21 457 1,871 2,992
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 873 809 534 220 1,016 3,014 6,466