รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 87 30 4 86 53 119 379
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 16 19 25 - 6 55 121
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 31 55 18 30 37 69 240
รพ.ค่ายอดิศร 21 83 57 11 45 39 256
รพ.ค่ายสุรสีห์ 24 72 48 - 78 114 336
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 51 66 96 - 4 168 385
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 33 37 29 - 31 62 192
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 87 49 42 128 58 199 563
รพ.อานันทมหิดล 18 99 99 6 94 160 476
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 23 23 40 - 16 31 133
รพ.รร.6 367 251 118 21 409 1,907 3,073
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 758 784 576 282 831 2,923 6,154