รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 18 1 128 112 42 6 17 17 66 126 - - - - 13 24 570
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 33 - 33 46 24 1 18 - - 15 - - - - - 8 178
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 33 21 35 46 85 - - - - 6 - - - - 1 13 240
รพ.ค่ายอดิศร 4 2 30 39 22 45 54 - 2 53 - - - - - 5 256
รพ.ค่ายสุรสีห์ 27 32 87 27 92 - 1 3 44 76 - - - - - 12 401
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 13 - 85 147 86 42 7 - 2 24 - - - - - 18 424
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 41 32 176 139 41 7 75 3 - 10 - - - - - 7 531
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 157 48 49 77 73 21 19 4 1 57 44 - 4 - 9 7 570
รพ.อานันทมหิดล 86 16 102 66 120 24 11 3 5 87 - - - - - 77 597
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 8 7 39 19 38 45 23 8 17 120 - - - - - 1 325
รพ.รร.6 725 4 458 1,171 14 887 472 683 764 1,520 47 42 103 578 807 - 8,275
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,145 163 1,222 1,889 637 1,078 697 721 901 2,094 91 42 107 578 830 172 12,367