รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 5 8 2 - 4 44 63
รพ.ค่ายศรีสองรัก 41 169 5 - 6 46 267
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 7 31 11 - 11 85 145
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 5 10 8 - 5 107 135
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 35 35 11 - - 131 212
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 5 14 6 - 6 20 51
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 55 140 47 - 69 543 854
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 264 8 726 - 2 19 1,019
รพ.ค่ายสุรนารี 253 907 23 - 91 241 1,515
รวม 670 1,322 839 0 194 1,236 4,261