รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 13 4 2 10 16 6 5 3 - 24 - - - - 18 2 103
รพ.ค่ายศรีสองรัก 181 - 33 36 17 - 120 2 2 11 - - - - - - 402
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 17 12 - 36 50 - - 1 2 33 - - 1 - 3 25 180
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 20 22 4 26 15 - - - 5 10 - - - 30 1 2 135
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 24 14 53 83 61 - 51 1 9 42 - - - - 9 38 385
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - 9 19 12 5 5 19 - - - 11 2 - - - 18 100
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 90 128 261 253 113 40 259 21 32 139 - - - - 73 244 1,653
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 983 - 23 15 2 - 52 - 1 3 - - - - - 8 1,087
รพ.ค่ายสุรนารี 1,480 27 127 342 83 31 49 101 10 309 - - - - 35 72 2,666
รวม 2,808 216 522 813 362 82 555 129 61 571 11 2 1 30 139 409 6,711