รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 14 6 2 34 16 9 7 2 - 30 - - - - 13 17 150
รพ.ค่ายศรีสองรัก 2 4 59 45 33 - 52 - 2 18 - - - - 1 - 216
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 20 18 4 11 40 - 5 1 1 19 - - - - 2 18 139
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 12 18 16 62 50 - - - 4 20 - - - - 2 4 188
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 35 12 64 84 77 1 52 1 - 52 - - - - 9 50 437
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 4 3 21 32 27 1 29 - - - - - 3 - - 7 127
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 110 142 284 285 151 43 276 25 47 148 - - - - 73 253 1,837
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - - 31 36 14 1 95 - 1 24 - - 1 - - 28 231
รพ.ค่ายสุรนารี 2,103 41 94 311 138 60 45 111 8 500 - - - - 39 83 3,533
รวม 2,300 244 575 900 546 115 561 140 63 811 0 0 4 0 139 460 6,858