รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 2 14 4 - 5 32 57
รพ.ค่ายศรีสองรัก 14 18 5 - 2 79 118
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 7 17 24 - 10 72 130
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 10 16 7 - 16 148 197
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 34 45 14 - - 105 198
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 14 50 6 - 17 49 136
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 49 123 43 - 63 473 751
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 572 1,168 12 - 10 23 1,785
รพ.ค่ายสุรนารี 354 1,351 834 - 145 306 2,990
รวม 1,056 2,802 949 0 268 1,287 6,362