รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 19 2 - 11 14 3 6 2 - 27 - - - - 18 10 112
รพ.ค่ายศรีสองรัก 3 1 64 36 14 - 57 - 3 9 - - - - 2 - 189
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 30 9 15 30 37 - 11 - 5 29 - - - - 3 23 192
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 14 11 14 53 55 - - - 6 15 - - - 24 1 4 197
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 42 3 58 63 45 2 61 - - 31 - - - - 4 52 361
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 8 2 50 51 16 2 40 - 5 2 - 20 3 - - 52 251
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 88 116 243 231 106 38 254 18 24 125 - - - - 60 190 1,493
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 1,708 - 39 57 11 1 56 - 2 5 - - - - - 21 1,900
รพ.ค่ายสุรนารี 2,220 48 109 346 181 33 23 117 3 497 - - - - 40 67 3,684
รวม 4,132 192 592 878 479 79 508 137 48 740 0 20 3 24 128 419 8,379