รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 3 12 8 - 5 85 113
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 8 11 10 - 5 54 88
รพ.ค่ายศรีสองรัก 9 20 11 - 3 75 118
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 19 19 16 - 3 63 120
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 11 22 - 4 12 155 204
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 19 26 6 - - 120 171
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 23 73 14 - 25 51 186
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 41 70 64 1 84 621 881
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 15 25 13 - 21 104 178
รพ.ค่ายสุรนารี 206 350 558 - 499 485 2,098
รวม 354 628 700 5 657 1,813 4,157