รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 18 4 36 21 29 2 33 - 6 4 - - 1 - - 30 184
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 15 - 16 28 28 22 2 2 - 26 - - - - 9 1 149
รพ.ค่ายศรีสองรัก 4 2 47 48 24 - 45 - - 7 - - - - - 4 181
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 5 - 29 36 43 61 - 1 3 29 - - - - 6 45 258
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 62 5 29 51 48 - - - 38 15 - - - - 2 4 254
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 16 18 49 82 43 1 58 1 6 56 - - - - - 29 359
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 24 100 81 37 24 2 63 - - 4 21 - - - - - 356
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 104 121 239 272 137 54 235 15 62 163 - - - - - 404 1,806
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - 2 94 86 39 6 191 - 8 12 - - - - 9 33 480
รพ.ค่ายสุรนารี 2,132 14 230 665 165 54 42 173 24 544 - - - - 57 108 4,208
รวม 2,380 266 850 1,326 580 202 669 192 147 860 21 0 1 0 83 658 8,235