รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 12 29 9 - 20 111 181
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 12 12 23 - 17 52 116
รพ.ค่ายศรีสองรัก 21 20 18 - 9 64 132
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 8 31 10 - 7 66 122
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 9 22 18 - 5 137 191
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 17 22 6 - - 168 213
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 11 40 39 - 18 24 132
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 40 96 44 - 70 608 858
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 10 22 15 - 13 89 149
รพ.ค่ายสุรนารี 116 378 101 - 227 559 1,381
รวม 256 672 283 0 386 1,878 3,475