รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 37 7 63 30 60 4 43 - 8 11 - - - - - 63 326
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 8 6 27 27 15 7 26 - - 15 - 2 1 - 24 24 182
รพ.ค่ายศรีสองรัก 6 4 50 43 26 - 37 - - 11 - - - - - 3 180
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 1 15 40 32 21 45 38 - - 12 - - 1 - 6 55 266
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 24 15 60 84 45 - - 1 10 24 - - - - 1 2 266
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 30 9 60 111 66 3 45 - 5 56 - - - - 3 58 446
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 14 17 41 34 33 5 5 - 1 14 - - - - - 11 175
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 121 109 274 250 116 41 276 22 58 137 - - - - 11 428 1,843
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 1 1 101 58 15 12 243 - 3 9 - 22 - - 9 - 474
รพ.ค่ายสุรนารี 1,472 4 314 656 264 123 25 116 11 623 - - - - 63 148 3,819
รวม 1,714 187 1,030 1,325 661 240 738 139 96 912 0 24 2 0 117 792 7,977