รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 41 42 8 - 78 70 239
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1 4 5 - 1 3 14
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 17 21 4 - 12 57 111
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 5 49 12 - 22 53 141
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 9 23 9 - 45 67 153
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 20 33 18 - 45 453 569
รพ.ค่ายกาวิละ 17 31 14 - 16 38 116
รพ.ค่ายจิรประวัติ 29 78 19 - 54 185 365
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 39 54 48 - 98 204 443
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 8 7 19 - 4 113 151
รวม 186 342 156 0 375 1,243 2,302