รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 1 7 80 100 33 4 2 - - 90 - - - - - - 317
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 7 - - 1 6 - - - 2 - - - - - - 16
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 2 10 22 33 36 4 2 2 - 3 - - 6 - 4 - 124
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 9 8 42 87 57 - 62 - 5 26 - - 14 - 1 97 408
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 32 34 45 28 36 1 82 9 3 14 - - - - - - 284
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 33 15 125 192 115 5 84 11 8 45 - - - - 43 55 731
รพ.ค่ายกาวิละ 11 6 46 14 17 - 1 - 1 36 - - - - - 12 144
รพ.ค่ายจิรประวัติ 16 8 102 123 95 51 79 - 11 52 - - - - - 4 541
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 62 32 63 135 64 19 44 20 23 220 - - 49 - 22 333 1,086
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 12 6 48 27 74 7 1 - 4 21 - - - - - 9 209
รวม 178 133 573 739 528 97 357 42 55 509 0 0 69 0 70 510 3,860