รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 19 32 1 - 60 65 177
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 20 113 1 - 1 15 150
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 9 23 15 - 2 41 90
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 161 970 48 - 42 114 1,335
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 13 71 12 - 49 46 191
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 18 42 27 - 33 451 571
รพ.ค่ายกาวิละ 7 34 21 - 24 59 145
รพ.ค่ายจิรประวัติ 18 55 41 - 31 235 380
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 43 53 54 - 144 200 494
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 21 34 20 - 12 224 311
รวม 329 1,427 240 0 398 1,450 3,844