รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 29 33 5 - 66 65 198
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 11 19 7 - 3 9 49
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 7 17 9 - 8 42 83
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 25 140 23 - 29 58 275
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 11 24 13 - 40 60 148
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 28 52 32 - 36 462 610
รพ.ค่ายกาวิละ 7 20 9 - 16 46 98
รพ.ค่ายจิรประวัติ 27 55 26 - 37 198 343
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 28 36 60 - 120 254 498
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 22 37 10 - 7 223 299
รวม 195 433 194 0 362 1,417 2,601