รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 1 7 79 99 30 3 2 - - 80 - - - - - - 301
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 15 20 1 - 4 7 - - - 3 - - - - - 1 51
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 4 3 17 15 19 8 4 4 - 72 - 1 - - 5 - 152
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 96 6 52 75 76 - 74 1 12 48 - - 10 - 1 196 647
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 39 34 45 33 30 - 57 - 1 7 - - - - 4 - 250
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 45 17 133 189 149 13 79 11 5 21 - - - - 37 61 760
รพ.ค่ายกาวิละ 15 1 28 19 18 1 - - 2 42 - - - - - 7 133
รพ.ค่ายจิรประวัติ 21 18 91 88 93 41 81 - 8 95 - - 5 - - 2 543
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 72 43 75 134 60 15 55 16 21 214 - - 61 - 20 327 1,113
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 15 29 126 55 71 30 - - 7 30 - - - - - 32 395
รวม 323 178 647 707 550 118 352 32 56 612 0 1 76 0 67 626 4,345