รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 3 5 88 88 39 5 8 - - 77 - - - - - - 313
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1 9 8 1 2 1 - - - 4 - - - - - 1 27
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 3 4 49 53 40 6 3 6 - 53 - - 5 - 8 3 233
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 8 6 36 100 88 - 54 - 6 37 - - 26 - 5 194 560
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 61 35 36 45 42 1 58 - 1 18 - - - - 3 10 310
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 28 20 157 227 169 12 88 11 11 66 - - - - 55 81 925
รพ.ค่ายกาวิละ 15 5 54 31 26 12 - - 1 46 - - - - - 8 198
รพ.ค่ายจิรประวัติ 147 7 63 96 111 29 63 1 10 90 - 3 3 - - - 623
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 57 23 51 88 42 22 55 6 18 170 - - 48 - 19 368 967
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 18 56 126 64 112 39 2 - 22 53 - - - - - 33 525
รวม 341 170 668 793 671 127 331 24 69 614 0 3 82 0 90 698 4,681