รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 9 9 31 - 4 4 57
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 5 21 14 1 16 108 165
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - 0
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช - - - - - - 0
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 20 33 74 - 35 560 722
รพ.ค่ายกาวิละ 16 36 21 - 31 84 188
รพ.ค่ายจิรประวัติ 28 73 40 - 176 468 785
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 24 36 52 - 70 176 358
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 8 37 26 - 19 234 324
รวม 110 245 258 1 351 1,634 2,599