รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 5 38 12 1 9 6 - - - 8 - - 2 - - 2 83
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 5 - 42 48 41 4 9 8 - 43 - - 8 - 7 - 215
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 23 41 125 210 198 21 74 15 15 71 - - - - 44 135 972
รพ.ค่ายกาวิละ 12 2 79 35 39 5 - - 1 64 - - - - - 13 250
รพ.ค่ายจิรประวัติ 554 4 69 106 131 48 72 1 4 108 - 2 4 - - 1 1,104
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 58 44 41 96 38 11 80 14 16 184 - - 45 - 17 340 984
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 18 16 130 61 111 22 2 - 9 55 - - - - - 32 456
รวม 675 145 498 557 567 117 237 38 45 533 0 2 59 0 68 523 4,064