รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 29 33 5 - 74 71 212
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 14 66 17 - 2 8 107
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 13 10 14 - 21 124 182
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 44 251 46 - 33 87 461
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 15 29 16 - 58 70 188
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 9 41 33 - 36 521 640
รพ.ค่ายกาวิละ 15 30 29 - 26 89 189
รพ.ค่ายจิรประวัติ 26 36 58 - 44 410 574
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 30 51 61 - 60 380 582
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 8 14 19 - 22 241 304
รวม 203 561 298 0 376 2,001 3,439