รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 4 6 110 115 65 9 3 - 11 50 - - - - 10 - 383
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 4 17 20 5 9 4 13 - - 7 - - - - - 3 82
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - 1 38 70 21 32 2 - 3 31 - - - - 21 21 240
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 1,221 - - - - - - - - - - - - - - - 1,221
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช - - 2 - - - 2 - - 1 - - - - - - 5
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 25 7 138 281 169 10 81 19 27 75 - - - - 34 105 971
รพ.ค่ายกาวิละ 29 6 74 66 23 14 1 - 2 60 - - - - - 23 298
รพ.ค่ายจิรประวัติ 77 8 120 180 126 42 77 - 23 220 - - - - - 12 885
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 108 41 59 63 20 7 17 4 2 153 - - 23 - 11 29 537
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 59 10 171 101 101 8 - - 3 61 - - - - - 25 539
รวม 1,527 96 732 881 534 126 196 23 71 658 0 0 23 0 76 218 5,161