รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 22 43 11 - 7 57 140
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 33 43 8 - 25 37 146
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 12 21 2 - 8 69 112
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 9 29 7 - 16 32 93
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 16 12 10 - - 124 162
รพ.ค่ายวชิราวุธ 15 28 31 - 22 162 258
รวม 107 176 69 0 78 481 911