รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร - - 46 41 26 - 42 3 1 27 - - - - - 2 188
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 13 4 36 40 22 6 1 - 1 9 - - - - 17 - 149
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 15 25 32 47 30 - 9 - 2 11 - - - - - 2 173
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 14 - 21 53 35 3 - 4 4 - - - - - 2 - 136
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 23 6 26 114 43 51 51 7 - 99 1 - - - 11 39 471
รพ.ค่ายวชิราวุธ 57 - 80 331 72 44 19 1 - 28 - - - - - 74 706
รวม 122 35 241 626 228 104 122 15 8 174 1 0 0 0 30 117 1,823