รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 3 - 63 24 20 - 47 1 - 37 - - - - - 3 198
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 27 9 48 93 94 17 13 5 5 33 - - 3 - 48 8 403
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 19 30 3 15 34 - 4 - - 16 - - - - - - 121
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 12 - 14 25 27 5 - 3 2 24 - - - - 4 - 116
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 52 6 39 202 42 71 100 9 - 112 7 - - - 4 49 693
รพ.ค่ายวชิราวุธ 60 - 62 304 83 40 35 - - 40 - - - - - 74 698
รวม 173 45 229 663 300 133 199 18 7 262 7 0 3 0 56 134 2,229