รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 19 34 33 - 7 36 129
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 9 11 8 - 7 21 56
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 7 17 5 - 9 58 96
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 16 8 14 - 14 35 87
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 19 21 10 - - 147 197
รพ.ค่ายวชิราวุธ 12 24 55 - 30 169 290
รวม 82 115 125 0 67 466 855