รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 1 - 41 37 41 - 35 1 1 20 - - - - - 7 184
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 18 4 1 26 13 9 - - - 14 - - - - 14 - 99
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 17 37 15 18 21 - 10 - - - - - - - - - 118
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 12 - 17 36 28 7 1 - - 5 - - - - 1 - 107
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 26 14 35 210 56 47 92 5 - 135 1 - - - 12 37 670
รพ.ค่ายวชิราวุธ 72 - 58 249 96 29 12 3 - 55 - - - - - 88 662
รวม 146 55 167 576 255 92 150 9 1 229 1 0 0 0 27 132 1,840