รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 22 35 9 - 3 36 105
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 48 48 25 - 20 79 220
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 11 21 21 - 13 70 136
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 1 11 10 - 25 44 91
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 24 23 3 - - 122 172
รพ.ค่ายวชิราวุธ 25 39 25 - 22 165 276
รวม 131 177 93 0 83 516 1,000