รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 17 35 18 - 6 17 93
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 22 27 4 1 19 52 125
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 12 23 22 - 15 80 152
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 7 7 13 1 13 36 77
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 16 17 13 - - 156 202
รพ.ค่ายวชิราวุธ 20 34 42 - 17 160 273
รวม 94 143 112 2 70 501 922