รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 4 - 36 13 21 - 29 4 - 27 - - - - - 1 135
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 38 4 80 149 62 4 9 1 - 2 - - - - 15 1 365
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 21 44 55 54 29 - 14 - 4 49 - - - - - 2 272
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 13 - 19 46 31 2 - - 4 - - - - - 6 - 121
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 27 8 50 305 41 57 149 3 - 68 6 - - - 9 28 751
รพ.ค่ายวชิราวุธ 69 - 64 189 105 49 28 1 - 47 - - - - - 78 630
รวม 172 56 304 756 289 112 229 9 8 193 6 0 0 0 30 110 2,274