รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร - - - - - - 0
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - - - - - - 0
รพ.ค่ายเสนารณงค์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - - - - - 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0