รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 30 72 60 - 1 73 236
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 23 43 14 - 22 69 171
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 13 29 33 - 9 91 175
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 13 21 30 - - 165 229
รพ.ค่ายวชิราวุธ 10 18 19 - 27 153 227
รวม 89 183 156 0 59 551 1,038