รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 214 373 356 - - - - - - - - - 943
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 54 69 73 - - - - - - - - - 196
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 155 214 151 - - - - - - - - - 520
รพ.ค่ายอดิศร 158 115 139 - - - - - - - - - 412
รพ.ค่ายสุรสีห์ 118 172 143 - - - - - - - - - 433
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 248 280 251 - - - - - - - - - 779
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 85 93 - - - - - - - - - 199
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 405 463 471 - - - - - - - - - 1,339
รพ.อานันทมหิดล 236 395 318 - - - - - - - - - 949
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 123 179 124 - - - - - - - - - 426
รพ.รร.6 2,032 2,700 2,711 - - - - - - - - - 7,443
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 3,764 5,045 4,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,639