รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 214 373 356 250 208 252 - - - - - - 1,653
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 54 69 73 24 56 101 - - - - - - 377
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 155 214 151 165 163 185 - - - - - - 1,033
รพ.ค่ายอดิศร 158 115 139 207 179 73 - - - - - - 871
รพ.ค่ายสุรสีห์ 118 172 143 226 213 264 - - - - - - 1,136
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 248 280 251 1,944 2,135 652 - - - - - - 5,510
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 85 93 137 91 76 - - - - - - 503
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 405 463 471 453 470 469 - - - - - - 2,731
รพ.อานันทมหิดล 236 395 318 284 339 393 352 - - - - - 2,317
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 123 179 124 147 126 138 - - - - - - 837
รพ.รร.6 2,032 2,700 2,711 2,637 2,270 2,377 - - - - - - 14,727
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 3,764 5,045 4,830 6,474 6,250 4,980 352 0 0 0 0 0 31,695