รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 365 384 387 322 376 503 272 467 315 365 369 379 4,504
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 121 133 31 - - - - - 153 117 126 121 802
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 271 250 223 256 263 309 211 243 246 224 251 240 2,987
รพ.ค่ายอดิศร 173 217 156 163 166 184 140 184 288 242 249 256 2,418
รพ.ค่ายสุรสีห์ 253 337 233 319 339 412 364 453 431 224 342 336 4,043
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 399 315 340 288 315 393 280 379 386 335 357 385 4,172
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 173 201 150 150 175 164 181 260 190 162 187 192 2,185
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 826 840 564 1,344 831 962 1,073 763 904 552 710 563 9,932
รพ.อานันทมหิดล 416 477 367 454 461 394 371 554 506 466 514 476 5,456
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 192 178 114 173 180 235 157 171 172 110 104 133 1,919
รพ.รร.6 2,541 2,671 2,452 2,773 2,947 3,120 2,389 2,992 3,027 2,775 2,869 3,073 33,629
นตร.พธ.ทบ. 2,541 2,671 2,452 - - - - - - - - - 7,664
นตร.กส.ทบ. 2,541 2,671 2,452 - - - - - - - - - 7,664
รวม 10,812 11,345 9,921 6,242 6,053 6,676 5,438 6,466 6,618 5,572 6,078 6,154 87,375