รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 365 384 387 322 376 - - - - - - - 1,834
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 121 133 31 - - - - - - - - - 285
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 271 250 223 256 263 - - - - - - - 1,263
รพ.ค่ายอดิศร 173 217 156 163 166 - - - - - - - 875
รพ.ค่ายสุรสีห์ 253 337 233 319 339 - - - - - - - 1,481
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 399 315 340 288 315 - - - - - - - 1,657
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 173 201 150 150 175 - - - - - - - 849
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 826 - 826 826 831 - - - - - - - 3,309
รพ.อานันทมหิดล 416 477 367 454 461 - - - - - - - 2,175
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 192 178 114 173 180 - - - - - - - 837
รพ.รร.6 2,541 2,671 2,452 2,773 - - - - - - - - 10,437
นตร.พธ.ทบ. 2,541 2,671 2,452 - - - - - - - - - 7,664
นตร.กส.ทบ. 2,541 2,671 2,452 - - - - - - - - - 7,664
รวม 10,812 10,505 10,183 5,724 3,106 0 0 0 0 0 0 0 40,330