รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 115 205 173 205 234 299 69 102 139 131 173 202 2,047
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 101 91 116 85 92 111 42 34 54 44 130 77 977
รพ.ค่ายศรีสองรัก 193 166 310 221 265 437 139 35 124 27 30 137 2,084
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 161 170 146 155 146 172 84 71 79 69 97 99 1,449
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 337 277 309 244 236 343 106 20 110 75 50 74 2,181
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 207 261 245 229 220 255 130 71 194 103 121 139 2,175
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 132 118 88 38 39 71 21 18 22 57 80 105 789
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 866 778 685 781 767 932 208 138 768 686 892 906 8,407
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 297 1,048 1,759 735 138 224 79 41 73 38 50 62 4,544
รพ.ค่ายสุรนารี 1,031 3,242 2,902 1,932 2,075 2,889 367 133 215 2,691 2,721 2,618 22,816
รวม 3,440 6,356 6,733 4,625 4,212 5,733 1,245 663 1,778 3,921 4,344 4,419 47,469