รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 92 93 57 63 68 132 69 - - - - - 574
รพ.ค่ายศรีสองรัก 123 158 118 267 295 467 - - - - - - 1,428
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 89 94 130 145 120 106 - - - - - - 684
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 131 188 197 135 141 141 - - - - - - 933
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 204 256 198 212 221 242 - - - - - - 1,333
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 109 105 136 51 94 162 - - - - - - 657
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 929 915 751 854 871 890 - - - - - - 5,210
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 65 65 1,785 1,019 56 98 - - - - - - 3,088
รพ.ค่ายสุรนารี 1,017 2,593 2,990 1,515 1,505 2,132 - - - - - - 11,752
รวม 2,759 4,467 6,362 4,261 3,371 4,370 69 0 0 0 0 0 25,659