รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - 8 53 - 61
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 92 93 57 63 68 132 69 100 108 67 96 - 945
รพ.ค่ายศรีสองรัก 123 158 118 267 295 467 97 120 179 - - - 1,824
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 89 94 130 145 120 106 86 92 133 - - - 995
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 131 188 197 135 141 141 137 151 200 - - - 1,421
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 204 256 198 212 221 242 86 130 123 175 193 - 2,040
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 109 105 136 51 94 162 79 162 202 106 - - 1,206
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 929 915 751 854 871 890 661 747 841 - - - 7,459
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 65 65 1,785 1,019 56 98 52 85 134 - - - 3,359
รพ.ค่ายสุรนารี 1,017 2,593 2,990 1,515 1,505 2,132 1,065 1,315 1,728 - - - 15,860
รวม 2,759 4,467 6,362 4,261 3,371 4,370 2,332 2,902 3,648 356 342 0 35,170