รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - 8 103 113 224
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 92 93 57 63 68 132 69 100 108 67 96 88 1,033
รพ.ค่ายศรีสองรัก 123 158 118 267 295 467 97 120 179 105 126 118 2,173
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 89 94 130 145 120 106 86 92 133 95 142 120 1,352
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 131 188 197 135 141 141 137 151 200 132 258 204 2,015
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 204 256 198 212 221 242 86 130 123 175 193 171 2,211
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 109 105 136 51 94 162 79 162 202 106 181 186 1,573
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 929 915 751 854 871 890 661 747 841 653 876 881 9,869
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 65 65 1,785 1,019 56 98 52 85 134 108 173 178 3,818
รพ.ค่ายสุรนารี 1,017 2,593 2,990 1,515 1,505 2,132 1,065 1,315 1,728 2,545 2,510 2,098 23,013
รวม 2,759 4,467 6,362 4,261 3,371 4,370 2,332 2,902 3,648 3,994 4,658 4,157 47,281