รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 118 181 153 176 139 154 147 195 170 162 143 181 1,919
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 86 52 52 73 92 119 124 119 107 103 124 116 1,167
รพ.ค่ายศรีสองรัก 178 160 404 670 115 149 148 112 137 115 160 132 2,480
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 124 137 114 151 154 152 60 149 152 145 154 122 1,614
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 185 225 175 170 193 234 245 251 249 203 209 191 2,530
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 167 178 137 126 208 164 139 152 150 167 168 213 1,969
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 136 148 142 128 123 150 117 125 173 121 177 132 1,672
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 724 803 623 828 752 757 675 819 846 819 868 858 9,372
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 124 1,953 1,470 646 157 930 136 1,126 167 173 167 149 7,198
รพ.ค่ายสุรนารี 874 2,639 2,607 2,393 2,713 2,164 1,927 1,706 1,812 1,844 1,870 1,381 23,930
รวม 2,716 6,476 5,877 5,361 4,646 4,973 3,718 4,754 3,963 3,852 4,040 3,475 53,851