รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 118 181 153 176 139 154 147 195 170 162 - - 1,595
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 86 52 52 73 92 119 124 119 107 103 124 - 1,051
รพ.ค่ายศรีสองรัก 178 160 404 670 115 149 148 112 137 - - - 2,073
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 124 137 114 151 154 152 60 149 152 145 154 - 1,492
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 185 225 175 170 193 234 245 251 249 203 209 - 2,339
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 167 178 137 126 208 164 139 152 150 167 168 - 1,756
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 136 148 142 128 123 150 117 125 173 121 177 - 1,540
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 724 803 623 828 752 757 675 819 846 819 868 - 8,514
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 124 1,953 1,470 646 157 930 136 1,126 167 173 167 - 7,049
รพ.ค่ายสุรนารี 874 2,639 2,607 2,393 2,713 2,164 - 1,706 1,812 1,844 1,870 - 20,622
รวม 2,716 6,476 5,877 5,361 4,646 4,973 1,791 4,754 3,963 3,737 3,737 0 48,031