รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 299 271 282 325 293 300 255 291 300 318 295 289 3,518
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 54 33 15 21 16 2 1 9 38 21 21 20 251
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 99 121 88 84 97 98 28 53 81 76 95 125 1,045
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 900 1,275 778 448 207 217 59 21 113 87 83 251 4,439
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 224 184 204 128 168 216 93 42 25 29 41 62 1,416
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 439 555 605 658 593 801 479 483 645 507 603 630 6,998
รพ.ค่ายกาวิละ 47 116 160 151 151 63 2 7 205 170 93 86 1,251
รพ.ค่ายจิรประวัติ 365 224 108 159 419 809 147 147 141 227 209 294 3,249
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,427 3,015 463 270 907 580 177 123 350 229 183 433 9,157
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 367 311 291 291 255 379 105 127 276 225 196 268 3,091
รวม 5,221 6,105 2,994 2,535 3,106 3,465 1,346 1,303 2,174 1,889 1,819 2,458 34,415