รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 158 177 198 239 201 209 130 254 275 274 299 212 2,626
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 217 150 49 14 2 32 21 21 73 39 66 107 791
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 117 90 83 111 112 139 58 180 165 160 224 182 1,621
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 1,421 1,335 275 141 171 190 108 174 236 161 214 461 4,887
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 137 191 148 153 155 160 157 201 187 140 191 188 2,008
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 693 571 610 569 592 687 533 693 722 559 712 640 7,581
รพ.ค่ายกาวิละ 135 145 98 116 114 158 99 156 188 182 253 189 1,833
รพ.ค่ายจิรประวัติ 321 380 343 365 365 418 288 313 785 680 799 574 5,631
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,096 494 498 443 403 482 214 364 358 266 290 582 5,490
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 334 311 299 151 215 206 108 335 324 215 344 304 3,146
รวม 4,629 3,844 2,601 2,302 2,330 2,681 1,716 2,691 3,313 2,676 3,392 3,439 35,614