รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 158 177 198 239 201 209 - - - - - - 1,182
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 217 150 49 14 2 32 15 - - - - - 479
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 117 90 83 111 112 139 28 - - - - - 680
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 1,421 1,335 275 141 171 190 - - - - - - 3,533
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 137 191 148 153 155 160 - - - - - - 944
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 693 571 610 569 592 687 533 - - - - - 4,255
รพ.ค่ายกาวิละ 135 145 98 116 114 158 73 - - - - - 839
รพ.ค่ายจิรประวัติ 321 380 343 365 365 418 288 - - - - - 2,480
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,096 494 498 443 403 482 - - - - - - 3,416
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 334 311 299 151 215 206 - - - - - - 1,516
รวม 4,629 3,844 2,601 2,302 2,330 2,681 937 0 0 0 0 0 19,324