รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 284 281 254 319 302 264 398 517 407 316 287 - 3,629
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 362 447 159 75 76 71 37 72 47 59 70 - 1,475
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 46 79 77 192 8 24 2 4 66 96 171 - 765
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 1,769 1,227 213 159 201 242 189 127 111 99 108 - 4,445
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 192 156 161 173 158 168 122 173 - - - - 1,303
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 671 615 575 649 458 573 542 651 594 598 651 - 6,577
รพ.ค่ายกาวิละ 193 220 177 191 275 291 203 232 320 302 283 - 2,687
รพ.ค่ายจิรประวัติ 500 499 2,125 536 563 694 487 678 669 579 611 - 7,941
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,013 1,760 1,022 275 259 289 238 327 315 268 283 - 8,049
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 299 368 317 306 279 340 286 392 310 340 351 - 3,588
รวม 7,329 5,652 5,080 2,875 2,579 2,956 2,504 3,173 2,839 2,657 2,815 0 40,459