รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 158 130 147 158 162 123 22 67 105 229 354 321 1,976
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 397 508 508 465 420 301 40 90 135 206 322 469 3,861
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 53 48 61 50 43 44 16 14 29 73 117 48 596
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 171 199 134 108 69 92 13 23 39 43 83 100 1,074
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 546 443 462 474 207 187 13 78 118 157 217 235 3,137
รพ.ค่ายวชิราวุธ 357 315 249 261 253 173 49 65 272 257 282 291 2,824
รวม 1,682 1,643 1,561 1,516 1,154 920 153 337 698 965 1,375 1,464 13,468