รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 50 118 129 140 111 28 67 105 93 - - - 841
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 154 184 56 146 87 146 97 220 125 151 186 - 1,552
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 90 79 96 112 147 129 106 136 152 - - - 1,047
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 110 56 87 93 82 45 66 91 77 - - - 707
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 132 210 197 162 629 596 125 172 202 - - - 2,425
รพ.ค่ายวชิราวุธ 243 251 290 258 211 229 193 276 273 - - - 2,224
รวม 779 898 855 911 1,267 1,173 654 1,000 922 151 186 0 8,796