รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 50 118 129 140 111 28 - - - - - - 576
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 154 184 56 146 87 146 - - - - - - 773
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 90 79 96 112 147 129 - - - - - - 653
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 110 56 87 93 82 45 - - - - - - 473
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 132 210 197 162 629 596 - - - - - - 1,926
รพ.ค่ายวชิราวุธ 243 251 290 258 211 229 - - - - - - 1,482
รวม 779 898 855 911 1,267 1,173 0 0 0 0 0 0 5,883