รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 50 118 129 - - - - - - - - - 297
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 154 184 56 - - - - - - - - - 394
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 90 79 96 - - - - - - - - - 265
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 110 56 87 - - - - - - - - - 253
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 132 210 197 - - - - - - - - - 539
รพ.ค่ายวชิราวุธ 243 251 290 - - - - - - - - - 784
รวม 779 898 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,532